Thelo mian faousa koupes, piasme telefono sto: na sou po pou ime.
En na eho pano mou mian faousan lires cash, sin 50cent tip yia to pein.